AnasayfaKayıt OlGiriş yap

Esmesr ve Tatlı Yengem

Önceki başlık Sonraki başlık Aşağa gitmek
Yazar Mesaj
Delice
Hikaye-Tr Gezgini
Hikaye-Tr Gezgini
avatar
Cinsiyet: Erkek
Vatanını Seven Görevini En İyi Yapandı®.
Yaş : 35
Kayıt tarihi : 11/12/09
Mesaj Sayısı : 50
Nerden : Tokat
Lakap :
Kullanıcı profilini gör
MesajKonu: Esmesr ve Tatlı Yengem Salı Ara. 15, 2009 8:02 am

Esmer ve Tatlı Yengem..
« br» Anlattı ğ ı m hikaye tamamen gerç ek olup geç en yaz Tekirdağ da baş ı mdan « br» geç miş tir. Ben 1,78 boyları nda, ela gö zlü , kumral, atletik sayı labilecek « br» vü cuda sahip 17 yaş ı nda bir gencim. « br» Yengem yani Kuzenimin karı sı 1,65 boyları nda, esmer, ç ok tatlı suratı « br» olan, 35 yaş ı nda ve balı k eti kı vamı nda, esmer bir bombadı r. Kuzenimle « br» yaklaş ı k 18 senedir evliler. 31 ç ekmeye baş ladı ğ ı m yı llarda onunla « br» ilgili fantaziler kurar, kendimi tatmin ederdim. Nedense hep benden « br» olgun kadı nlara ilgi duymuş umdur. « br» Geç en yaz gene ç ok azdı ğ ı m vakitlerdi, sü rekli tuvalete gidiyor 31 « br» ç ekiyordum. Daha ö nce milli olmuş tum, ancak yengem baş kaydı . Yazı n her « br» hafta sonu yazlı ğ a gideriz, yengem ve kuzenim ç alı ş tı ğ ı iç in, hemen « br» hemen her hafta sonu ben de onlarla giderim. Gene bö yle bir vakitte « br» gece evlerine gittim. « br» Kuzenim ü stü nü giyinmiş ti, benim geldiğ imi gö rü nce arabaya ç antaları « br» indirdi ve yengen de birazdan hazı r olur diyerek diğ er ç antaları da « br» benim almamı sö yledi. O ana kadar aklı mda hiç bir kö tü dü ş ü nce « br» yoktu. Taaki yengemi o dar elbisenin iç inde gö rene kadar, saç ları da « br» dü z bir ş ekilde beline kadar uzanı yordu. « br» O ş ekilde karş ı ma ç ı kı nca bir anda ç ok ş aş ı rdı m, benim ufaklı k ta bu « br» durumdan bayağ hoş lanmı ş olacak ki, kalkmaya baş ladı ve birkaç saniye « br» iç inde dimdik oldu. Yengem bunu farketti, gene de bana sarı ldı ve « br» « br» “hoş geldin” diyerek ç antaları elime tutuş turdu. « br» Tam arabaya bineceğ imiz sı rada kuzenime ş irketinden bir telefon geldi « br» ve bize bilgisayarlarda bir problem olduğ unu sö yledi, ben de “tamam o « br» zaman ben eve gideyim” dedim. Kuzenim “ö nemli değ il, siz gidin” « br» dedi. Yengem de “tamam” dedi ve arabaya bindik. Yaklaş ı k 3,5 saatlik bir « br» yolumuz olduğ undan konuş acak birç ok konumuz vardı . « br» Yola ilk ç ı ktı ğ ı mı zda yengem bana kı z arkadaş ı mı n olup olmadı ğ ı nı « br» sordu, ben de “hayı r yok” dedim, o da “hadi canı m olur mu ö yle ş ey” dedi, ben de bunun ü zerine derslerden zaman bulamadı ğ ı mı falan sö yledim. Yola ç ı ktı ğ ı mı zdan beri yaklaş ı k 1,5 saat geç miş ti ve konu dö nü p dolaş ı p « br» ü stü kapalı bir ş ekilde cinselliğ e geliyordu. « br» Ben ç ok utangaç bir insan değ ilim, ancak yengem karş ı sı nda bu konuyla « br» ilgili konuş amı yordum. Bacakları na ince baklava dilimli ç orapları ndan « br» giymiş ti ve altı ndaki eteğ i ç ok da uzun değ ildi ve ince sivri topuklu « br» ayakkabı sı yla ç ok hoş bir bacak sergiliyordu. Benim sü rekli ona « br» baktı ğ ı mı anlamı ş olacak “birş ey mi oldu” diye sordu ve ben aniden « br» irkildim. « br» Yü zü m kı zarmı ş tı , ancak o bana bakarak gü ldü ve “bunda utanacak birş ey yok, bacakları ma baktı ğ ı nı biliyorum” dedi. “Aslı nda erkeklerin dikkatini « br» ç ekmek ve onları n hoş ları na gitmek beni mutlu ediyor” dedi. Ben daha da « br» ç ok utanmı ş ve bir okadar da suskunlaş mı ş tı m. Yolumuz pek fazla « br» kalmamı ş tı . Sonunda yazlı ğ a varabilmiş tik. « br» Yazlı kta teyzemler bizi karş ı ladı ve yatakları hazı rladı lar. « br» « br» Yazlı ğ ı mı z 3 katlı ydı ve yengem teyzemlerin odası nda en « br» ü st katta kalı yordu. Bu arada teyzem kocası ndan ayrı yaş ı yor. Neyse ben « br» de orta kattaki kendi odama geç tim. Her yazı n baş ı nda masaü stü « br» bilgisayarı mı yazlı ğ a gö tü rü rü m. « br» Evde genelde babamı n laptop u oluyor, onu kullanı yorum. Yengemin bu « br» halinden dolayı ç ok etkilenmiş tim ve hemen odama girip kapı yı « br» kilitledim. Kulağ ı ma kulaklı kları mı takarak porno filmi izlemeye « br» baş ladı m. Tam patlayacağ ı m sı rada kapı ç alı ndı , hemen toparlandı m ve « br» filmi simge durumuna kü ç ü lttü m. « br» Gelen yengemdi. Bilgisayara ş ö yle bir gö z ucuyla baktı , hafif tebessü m « br» ederek gitti. Gider gitmez ben de bü yü k bir patlama gerç ekleş ti. « br» « br» Ardı ndan duş aldı m ve yattı m, sabah kalktı ğ ı mda evde « br» sadece yengem ve biz vardı k, teyzemler evde birş ey olmadı ğ ı iç in « br» arabayı da alarak pazara gitmiş ler. « br» Biz de yengemle kahvaltı ettik. Aradan bi 15 dakika geç ti, yengem « br» ü zerinde ü stü ne tam oturmuş siyah bir bikini giyerek yanı ma geldi ve « br» « br» “ben en ü st katta gü neş leneceğ im, istersen gelip sen de « br» gü neş lenebilirsin.” Aylardan Ağ ustos olduğ undan ç evredeki evlerde « br» kimseler kalmamı ş tı , yani en ü st kattan kimse bizim terası mı zı « br» gö rmü yordu zaten etrafı tenteliydi. « br» Yengem yere serdiğ i havluya yü z ü stü dö nerek bikinisinin arka bağ ı nı « br» daha iyi yanabilmek iç in aç tı ve “bana biraz gü neş kremi « br» sü rebilirmisin” dedi. Ben de tabi diyerek kremi sü rmek ü zere « br» eğ ildim. Ancak gö tü okadar tatlı duruyordu ki artı k « br» dayanamı yorum. Neyse kremi sü rdü m ve ben de sı rtü stü yattı m...« br» Sı k sı k ona bakı yordum, bir anda aklı mdan onu sikme fikri geç ti ve « br» sikim kalkmaya baş ladı . Baş ı diğ er tarafa ç evrili olduğ undan nası l « br» olsa gö remez diyerek ö nemsemedim, ona baktı ğ ı mda ise benim kalkmı ş « br» olan sikime doğ ru baktı ğ ı nı fark ettim. “Ö nü n de bayağ bi kabarı kmı ş ” « br» dedi. « br» Ben de artı k dayanacak gü ç kalmamı ş tı ve kendi kendime utanacak ne « br» var utanacak olsa o benden utanı rdı , diyerek “evet ö yledir” dedim. Bunun « br» ü stü ne gö zlerimin iç ine baktı ve ayağ a kalkarak mayomun iplerini « br» ç ö zerek kalkı k olan sikimi ellemeye baş ladı , ben “ne yapı yorsun ya « br» teyzemler gelirse” dedim o da “ö nemli değ il, gelirlerse zaten denize « br» girerler daha ç ok zamanı mı z var” diyerek dudukları ma yapı ş tı , « br» « br» belliydi ki o da ç ok azmı ş tı , ö pü ş mü yor resmen beni sö mü rü yordu. « br» « br» Dayanamadı m ve soyunması nı sö yledim. Bana doğ ru dö ndü « br» ve “bana istediğ ini yapabilirsin” dedi. Ben de “herş eyi mi” diye sordum, « br» « br» “evet herş eyi” diye cevap verdi. Karş ı mda daha yeni traş lanmı ş , sanki hiç « br» sikilmemiş , ö zenle saklanmı ş , tapataze bir amcı k duruyordu. Okadar gü zel vü cut hatları vardı ki. « br» Artı k dayanamayarak onun amcı ğ ı nı adeta sö mü rmeye « br» baş ladı m. İ niltilerin arası nda baş ı nı kaldı rı p “evet ç ok tatlsı n ve bu « br» iş i iyi biliyorsun” gibi sö zler sö yleyerek beni deli ediyordu. Tam o « br» sı rada ö nü mde diz ç ö kmesini sö yledim. “Neden” dedi “ağ zı na vericem” « br» dedim. Ö nce “olmaz” dedi, sonra ona verdiğ i sö zü hatı rlattı m ve ağ zı na « br» verdim. Bana hiç sokso ç ekmediğ ini sö ylemiş ti. « br» Ancak o kadar gü zel yalı yordu ki, sanki yı lları n saksocusu bana sakso « br» ç ekiyordu. “Geliyorum” dedim ve ağ zı na doğ ru patladı m. Ç ı lgı nlar gibi « br» dö llerimi yalı yordu. Daha sonra yere sı rtü stü uzanması nı sö yledim ve « br» belinin altı na bir yastı k koydum. « br» Sikimi amı na sokmuyordum, sadece değ dirip ç ekiyordum, bu onun bana « br» fantazileriyle ç ektirdiğ i birkaç yı lı n bedeliydi. Artı k bağ ı rmaya « br» baş lamı ş “artı k sok yoksa daha fazla bağ rı rı m” diyordu, ben de korkumdan bir anda yengemin o tatlı amcı ğ ı na kö kledim. Bir anda gö zleri sulandı , ama etraftakiler duyması n diye bağ ı ramadı . Onun gö ğ ü slerini yalı yor onu adeta ç ı ldı rtı yordum. « br» Onu bu ş ekilde yaklaş ı k olarak 10 dakika kadar acı lar iç erisinde « br» siktim. Daha sonra arkası nı ç evirdim ve amcı ğ ı na arkadan girmeye « br» baş ladı m. Amcı ğ ı fazla geniş olmadı ğ ı ndan, bu pozisyonda canı daha « br» fazla yanı yordu, ancak ağ zı ndan ç ı kanlar zevk iniltilerinden ö teye « br» gidemiyordu. « br» Bir yandan da o 95 ö lç ü lerine yakı n memelerini sı kı yor, onu « br» ç ı ldı rtı yordum. Bir anda aklı ma onu gö t deliğ inden sikmek geldi, ancak « br» ç ok bağ ı racağ ı nı dü ş ü nerek “iç eri girelim” dedim, bana “ne oldu” dedi, ben « br» de “ç ok fazla gü neş var” dedim. İ ç eri girerken kalç ası na birkaç kere « br» tokat attı m, bu iş hem benim, hem de onun ç ok hoş una gitmiş olacak ki, « br» « br» “eğ er beni birdaha sikmezsen, seni annenlere bile sö ylerim” dedi. « br» Ben de ona arkası nı dö nmesini sö yledim. “Neden” dedi “deminki pozisyona « br» devam edicez” dedim “tamam” dedi. Amı na girip ç ı karken, bir yandan da gö t deliğ iyle oynuyordum ve orayı kremlemeye ç alı ş ı yordum. « br» Bana “ne yapı yorsun” demesine fı rsat vermeden, amı ndan ç ı karttı ğ ı m o « br» mosmor olmuş sikimi bir anda gö t deliğ ine dayadı m, sikim ç ok « br» acı dı ğ ı ndan fazla ittiremiyordum. Bir anda kı zmı ş bir ş ekilde bana « br» yü zü nü dö ndü ve “sen ne yapı yorsun ö yle” dedi. “Seni gö tten sikmek « br» istiyorum” dedim ve ona sö zü nü tutması nı sö yledim. « br» O da sı kı la sı kı la, ama bi okadar da sevinerek sikimi ağ zı na aldı ve « br» « br» “bu sikin biraz dinlenmeye ihtiyacı var” diyerek yalamaya « br» baş ladı . Biraz sonra ç ok feci bir ş ekilde yü zü ne patladı m. Ama o gü ne « br» kadar hiç ö yle fena patlamamı ş tı m. Neyse arkası ndan bayağ ı bi « br» temizlendi ve bana “sende ne dö l varmı ş neredeyse boğ acaktı n beni” « br» dedi ve kremi elimden alarak gö t deliğ ini kremledi. « br» Ardı ndan benim sikimi taş gibi oluncaya kadar yaladı ve sikimi de « br» kremledi. Ardı ndan hiç beklemeden “hadi sik artı k, bunun da tadı na « br» bakalı m. Kı smette yiğ enimiz amı mı za kodu, ş imdi de kimsenin sikmediğ i « br» gö tü mü ze koyuyor” diyerek homurdandı . Arka kapı sı na okadar zor girdi ki sikim daha ö nce hiç bir kapı dan girerken bukadar zorlandı ğ ı mı « br» hatı rlamı yorum. Ç ok fazla bağ rı yordu. « br» Bunun ü zerine sı rt ü stü yatı rdı m ve belinin altı na kalı nca bir minder « br» koyarak bu ş ekilde gö t deliğ ine girmeye baş ladı m. Ç ok bağ ı rdı ğ ı iç in « br» ellerimle gö ğ ü slerini sı kı yordum ve dudakları mı z da birleş miş ti. Artı k « br» sesini ç ı kartamı yordu. O sı rada ayak sesleri duyduk son kez « br» ö pü ş ü yorduk ki yukarı teyzemin kı zı ç ı ktı ve bizi o ş ekilde gö rdü ....
Sayfa başına dön Aşağa gitmek

Esmesr ve Tatlı Yengem

Önceki başlık Sonraki başlık Sayfa başına dön
1 sayfadaki 1 sayfası

Bu forumun müsaadesi var: Bu forumdaki mesajlara cevap veremezsiniz
 :: Hikayeler :: İlginç Hikayeler -
Forum kurmak | © phpBB | Bedava yardımlaşma forumu | Haberleşme | Suistimalı göstermek | Ücretsiz blog